ANA KONULAR

Salgın ve sonrası yeni dünya düzeni; uluslararası ticarette sürdürülebilirlik ve değişimler

 • Pandemi sonrası arz ve talep şoklarının küresel değer zincirine etkileri ve dış ticaretteki dönüşümleri
 • Pandemi krizine müdahalede döngüsel ekonomi ve uluslararası ticarete etkisi
 • Pandemi krizi ve korumacı politikalar kapsamında küresel dış ticaret
 • Pandemiyle değişen global ticaretin çevre, tarım ve sağlık politikalarına etkileri
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı beslenme, sağlık, gıda düzenlemelerinin Türkiye-Avrupa Birliği dış ticaretine etkileri

Yeni dünya düzeni; jeopolitik ve bölgesel birliktelikler ile yeni ticari ittifaklar

 • Değişen dış ticarette ekonomik ilişkiler
 • Değişen uluslararası ilişkiler ve dış ticaretin etkileşimi
 • Ticaret savaşları ve/veya yeni korumacılık modelleri
 • Ortak yatırımcılık, ticaret ve yatırım ortaklığı, ortak alt yapı geliştirme, ortak kullanım yöntemleri
 • Korumacılık ve vergi politikaları ekseninde piyasa gözetim ve denetimi
 • Dünya ticaretindeki küreselleşme veya bölgeselleşme veya yerel komşu ile birleşme eğilimleri
 • Yeni dünya düzeni, ortak üretim ve teknoloji merkezleri, ortak veri tabanı kullanımı ve eğitimli emeğe ve katma değerli iş gücüne önem verilmesi ve ortak kullanımı,
 • Ülkeler arası ikili serbest ticaret anlaşmalarının arttırılması ve geliştirilmesi
 • Uluslararası yeni ortaklıklar ve paylaşımların siyasal ve toplumsal yapıda etkileri
 • Gümrük Birliği’nde yapılacak değişikliklerin global ticarete etkisi
 • Trans pasifik anlaşmalarındaki değişiklikler

Dijital sistem uygulamaları; teknolojinin dönüşümü ve dış ticaret politikaları

 • Uluslararası Ticarette Dijital Uygulamalar
 • Sürdürülebilir Ulusal ve bölgesel özel Kalkınma ve sanayileşme hedefleri
 • Endüstri 4.0 ve nesnelerin internet, yapay zeka, akıllı robotlar ve big data uygulamalarının uluslararası ticarete etkileri
 • Üretimden, inovasyon ve yüksek teknolojiye (Endüstri 5.0) geçişin etkileri

Tedarik zinciri; yön değiştirmesi ve geleceği

 • Global ve bölgesel entegrasyonlar: inter-modal taşımacılık, tedarik zinciri, bölgesel veya yerel ortak depolama, lojistik merkezleri, (depolama anlayışı, envanter yönetimi),
 • Obor Projesi
 • Globalleşmenin salgınla mücadelede kullandığı güvenli taşımacılık, depolama ve dağıtım ağı
 • Ortak tedarik zincirinin siyasi sınırlar dışına alınması ve ortak kullanımda BM’nin kontrolüne verilmesi,
 • Küresel ve bölgesel lojistik merkezlerinin globalleşmeye etkileri
 • Yakın tedarik beklentisinin tedarik zincirine etkisi
 • Türkiye’nin konumu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da veya Balkanlar ve Kafkaslardaki yerinin ticarete etkisi
 • Korumacılık ve engellemenin tedarik zincirinin güvenliğine etkisi

Gümrük sistemlerinde modellemeler

 • Elektronik ithalat ve ihracat, mikro ihracat ve e-ticaretin vergilendirilmesi
 • Yeni gümrük modellemeleri: düşük maliyetli gümrükleme modelleri, yerinde gümrükleme, takas, değişim, ortak kullanım ve benzeri kayıt yoluyla beyan, ortak yönetim, tek pencere, tek durak, yetkilendirilmiş yükümlülük sistemi
 • E-ticaret: üretim merkezleri, depolama, taşıma, vergileme
 • Gümrük vergilerinde gelişmeler ve gümrük uyuşmazlıkları
 • Gümrük işlemlerinde şeffaflık ve ortak veri paylaşımı
 • WTO Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın gümrük uygulamaları açısından irdelenmesi

Vergilendirme ve uluslararası hukuk

 • Global ticaretin ve uluslararası hukuka etkisi ekseninde meydana gelen değişiklikler
 • Salgınla mücadelede uygulanacak teşvik ve gümrük politikaları
 • Salgının etkilediği sektörlerde kriz yönetimi; risk faktörleri, firma bütçeleri, yatırım finansman bütçeleri, devlet teşvikleri
 • Yeni risk faktörlerinin firma kararlarına etkileri,
 • Uluslararası vergilendirme sorunları ve çözüm önerileri
 • Dahili vergiler ve dış ticaret vergilerine yeni yaklaşımlar
 • Digitalleşmenin neden olduğu uluslararası vergilendirme sorunları ve çözümleri

 Siyasi ve demografik değişimler, yapı ve işgücü değişimleri

 • Değişen ekonomik ilişkilerle siyasi ve toplumsal etkileşimler
 • Salgınla değişen kişisel alışkanlıklar, refah ve yaşam biçimine etkileri
 • Pandemi Sonrası beslenme hedefli Gıda Güvenliği, Tarım Politikası ve Dış Ticaret İlişkisi
 • Sektörler bağlamında hızlı ve refah hedefli kriz yönetimi
 • Uluslararası Ticarette Türkiye’nin, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslardaki yeni konumu
 • Ortak Gıda temin ve tedariki ile güvenliği,
 • Ortak Tarım ve Sağlık Politikaları
 • Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Gümrük Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü’nün siyasi yönetimlere hakimiyeti
 • Eğitimli işgücüne yönelinmesi ile oluşan iş kaybı ve yeni işlerin ticarete etkisi,
 • İnsanların refah ortamına göçlerinin ticarete etkisi
 • İşsizlerin demokratik seçimlerinin siyasi ve ticari etkileri
 • Genç ve eğitimsiz işsizlerin ücretlendirilmesinin ticarete etkileri
 • İklim değişikliği ve yaşlanan nüfusun uluslararası ticarete etkileri
 • Yeşil mutabakatın gelişmemiş ülkelere ve ticaretlerine etkileri
 • Gıda güvenliğinin uluslararası tarımsal ticarete etkileri